Stanovy

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
Profesní sdružení

STANOVY Sekce „Zelené střechy“ (ZeS)

 

§ 1. Název a sídlo

Název sekce je Zelené střechy (dále jen „ZeS“).
ZeS je odbornou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně (dále jen „SZÚZ“).
Sídlo ZeS je v Brně, Údolní 567/33, PSČ  602 00.

§ 2. Charakteristika ZeS

ZeS vznikla na základě společných zájmů členů SZÚZ.
Členové SZÚZ se mohou v rámci jeho činnosti sdružovat do sekcí podle užších odborných zájmů. Sekce nejsou pobočnými spolky ve smyslu ust. § 228 a násl. obč. zák.
Sekce při své činnosti přispívají v rámci svého zaměření k naplňování cílů a úkolů SZÚZ.
ZeS sdružuje členy SZÚZ, kteří se  profesně se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech.
ZeS je organizační jednotkou Svazu zakládání a údržby zeleně oprávněnou jednat svým jménem.
Jménem ZeS jedná samostatně předseda nebo místopředseda Rady ZeS.
ZeS se může stát členem jiných zájmových sdružení a to i mezinárodních.

§ 3. Poslání a úkoly ZeS

Posláním sekce ZeS je:

Podporovat ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel:

 • zvyšovat povědomí a informovanost veřejnosti, odborných kruhů i státní správy o této problematice za účelem její podpory a širšího využití,
 • navazovat spolupráci s odbornými kruhy, úřady, institucemi a zkušebnami a podílet se na vývoji standardů a doporučení pro tento obor.

Zvyšovat odbornou úroveň členů sekce ZeS v oblasti projektování a budování zeleně na konstrukcích. K dosažení svého poslání a cílů si sekce ZeS stanovuje tyto úkoly:

 • informovat o souvisejících právních a technických normách,
 • spolupracovat s organizacemi podobného zaměření v ČR i zahraničí,
 • napomáhat k vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí,
 • organizovat stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
 • zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné,
 • poskytovat vzdělávací služby formou pořádání kongresů, seminářů, školení aj.,
 • podílet se na organizování výstav, veletrhů a dalších akcí, které mají význam pro rozvoj zeleně na konstrukcích v České republice,
 • navazovat spolupráci mezi sekcí ZeS a dodavatelskými firmami,
 • propagovat činnost sekce ZeS jakož i jejich členských firem prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.

§ 4. Členství v ZeS

Členství v sekci ZeS je řádné, přidružené, mimořádné a obchodní.
Individuálním členem se mohou stát členové SZÚZ - právnické nebo fyzické osoby, které realizují nebo projektují zeleň na konstrukcích a mají sídlo na území ČR nebo SR.
Přidruženým členem se mohou stát členové SZÚZ -  instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude sekci ku prospěchu – např. výzkumná pracoviště, školy, apod.
Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky individuálního člena a má sídlo mimo území ČR a SR.
Obchodním členem se mohou stát členové SZÚZ -   firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro realizaci zeleně na konstrukcích.

§ 5. Vznik členství

Členství v ZeS vzniká přijetím do ZeS na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku ZeS. Dokladem o členství  je zapsání v seznamu členů  ZeS na www.zelenestrechy.info.

§ 6. Zánik členství

Členství v sekci zaniká vystoupením člena, vyloučením člena nebo zrušením ZeS. Své vystoupení ze ZeS je člen povinen oznámit písemně do kanceláře SZÚZ.

Člen může být ze ZeS vyloučen, porušuje-li vnitřní předpisy ZeS a usnesení jejich orgánů, nebo nesrovná-li se jeho jednání se stavovskou ctí. O vyloučení rozhoduje Shromáždění členů ZeS na návrh Rady ZeS. Členství v sekci zaniká nezaplacením členských příspěvků do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

§ 7. Pozastavení členství

Členům ZeS, kteří jsou v prodlení s placením členského příspěvku delším než 3 měsíce, Rada ZeS pozastavuje členství v ZeS.  Po dobu pozastavení členství nemá člen ZeS práva, která stanoví stanovy a ostatní vnitřní předpisy SZÚZ a ZeS. Okamžikem úhrady příslušného dlužného příspěvku se členství v ZeS plně obnovuje. K pozastavení členství v ZeS dochází automaticky při pozastavení členství v SZÚZ.

§ 8. Práva a povinnosti členů ZeS

Členové ZeS mají právo:

 • spolurozhodovat o činnosti ZeS ve smyslu stanov a vnitřních předpisů,
 • účastnit se akcí pořádaných ZeS,
 • podávat návrhy na činnost ZeS,
 • být řádně informování o činnosti ZeS,
 • přiměřeně využívat prostředky a zařízení v užívání ZeS,
 • podílet se přiměřeně na výhodách a přínosech, které vyplynou z činnosti ZeS,
 • volit a být voleni do orgánů ZeS.

Členové ZeS mají povinnost:

 • dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů SZÚZ a ZeS
 • platit členské příspěvky ZeS ve stanovené výši a termínu
 • jednat v souladu se stavovskou ctí.

§ 9. Orgány ZeS

Orgány ZeS jsou Shromáždění členů ZeS a Rada ZeS.
Shromáždění členů ZeS je nejvyšším orgánem ZeS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně. Shromáždění členů ZeS svolává:

 • rada ZeS z vlastní iniciativy
 • rada ZeS na základě písemné žádosti alespoň jedné pětiny členů ZeS a to nejpozději do tří měsíců od doručení žádosti
 • předseda nebo místopředseda Rady ZeS, klesne-li počet členů Rady ZeS pod polovinu volených členů.

Shromáždění členů ZeS se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Usnesení o zrušení ZeS a vyloučení člena ZeS se přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.

Shromáždění členů ZeS přísluší:

 • schvalovat, měnit a rušit vnitřní předpisy ZeS
 • přijímat rozhodnutí o zásadních otázkách činnosti ZeS, popřípadě o zrušení ZeS
 • volit a odvolávat Radu ZeS
 • projednávat zprávy Rady ZeS
 • jednat a rozhodovat o předložených návrzích
 • rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí Rady ZeS
 • schvalovat výši členského příspěvku ZeS

Rada ZeS řídí činnost ZeS v době mezi zasedáním Shromáždění členů ZeS.

Rada ZeS se skládá z předsedy, místopředsedy a tří členů.
Rada ZeS je poradním orgánem ředitele SZÚZ při zajišťování programů a projektů SZÚZ spadajících do odborné kompetence ZeS.
Radu ZeS svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, předseda nebo místopředseda Rady ZeS.
Rada ZeS je volena na tři roky. V případě odstoupení svého člena je Rada ZeS oprávněna na dobu svého funkčního období kooptovat nového člena.

Radě ZeS přísluší zejména:

 • svolávat Shromáždění členů ZeS
 • podávat návrhy Shromáždění členů ZeS a Představenstvu SZÚZ
 • přijímat nové členy
 • navrhovat pozastavení a vyloučení členů ZeS
 • jednat a rozhodovat o návrzích členů ZeS
 • informovat Představenstvo SZÚZ o všech významných skutečnost týkajících se existence a činnosti ZeS

Rada ZeS při zajišťování činnosti ZeS využívá služeb kanceláře SZÚZ.

Základním prostředkem pro zajišťování činnosti ZeS je majetek SZÚZ.

 

V Brně, 13. ledna 2016     

 

Stanovy ke stažení [PDF, 224.99 kB]