prekryti
  1. Domů
  2. O nás
  3. Dokumenty

STANOVY

 

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
Profesní sdružení

STANOVY odborné sekce „Zelené střechy“ (ZeS)

 

§ 1. Název a sídlo

Název sekce je Zelené střechy (dále jen „ZeS“).
ZeS je odbornou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně (dále jen „SZÚZ“). Sídlo ZeS je v Brně, Údolní 567/33, PSČ  602 00.

§ 2. Charakteristika ZeS

ZeS vznikla na základě společných zájmů členů SZÚZ.
Členové SZÚZ se mohou v rámci jeho činnosti sdružovat do sekcí podle užších odborných zájmů. Sekce nejsou pobočnými spolky ve smyslu ust. § 228 a násl. obč. zák.
Sekce při své činnosti přispívají v rámci svého zaměření k naplňování cílů a úkolů SZÚZ.
ZeS sdružuje členy SZÚZ, kteří se  profesně se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech.
ZeS je organizační jednotkou Svazu zakládání a údržby zeleně oprávněnou jednat svým jménem.
Jménem ZeS jedná samostatně předseda nebo místopředseda Rady ZeS.
ZeS se může stát členem jiných zájmových sdružení a to i mezinárodních.

§ 3. Poslání a úkoly ZeS

Posláním sekce ZeS je:

Podporovat ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel:

Zvyšovat odbornou úroveň členů sekce ZeS v oblasti projektování a budování zeleně na konstrukcích. K dosažení svého poslání a cílů si sekce ZeS stanovuje tyto úkoly:

§ 4. Členství v ZeS

Členství v sekci ZeS je řádné, přidružené, mimořádné a obchodní.
Individuálním členem se mohou stát členové SZÚZ - právnické nebo fyzické osoby, které realizují nebo projektují zeleň na konstrukcích a mají sídlo na území ČR nebo SR.
Přidruženým členem se mohou stát členové SZÚZ -  instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude sekci ku prospěchu – např. výzkumná pracoviště, školy, apod.
Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky individuálního člena a má sídlo mimo území ČR a SR.
Obchodním členem se mohou stát členové SZÚZ -   firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro realizaci zeleně na konstrukcích.

§ 5. Vznik členství

Členství v ZeS vzniká přijetím do ZeS na základě písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku ZeS. Dokladem o členství  je zapsání v seznamu členů  ZeS na www.zelenestrechy.info.

§ 6. Zánik členství

Členství v sekci zaniká vystoupením člena, vyloučením člena nebo zrušením ZeS. Své vystoupení ze ZeS je člen povinen oznámit písemně do kanceláře SZÚZ.

Člen může být ze ZeS vyloučen, porušuje-li vnitřní předpisy ZeS a usnesení jejich orgánů, nebo nesrovná-li se jeho jednání se stavovskou ctí. O vyloučení rozhoduje Shromáždění členů ZeS na návrh Rady ZeS. Členství v sekci zaniká nezaplacením členských příspěvků do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

§ 7. Pozastavení členství

Členům ZeS, kteří jsou v prodlení s placením členského příspěvku delším než 3 měsíce, Rada ZeS pozastavuje členství v ZeS.  Po dobu pozastavení členství nemá člen ZeS práva, která stanoví stanovy a ostatní vnitřní předpisy SZÚZ a ZeS. Okamžikem úhrady příslušného dlužného příspěvku se členství v ZeS plně obnovuje. K pozastavení členství v ZeS dochází automaticky při pozastavení členství v SZÚZ.

§ 8. Práva a povinnosti členů ZeS

Členové ZeS mají právo:

Členové ZeS mají povinnost:

§ 9. Orgány ZeS

Orgány ZeS jsou Shromáždění členů ZeS a Rada ZeS.
Shromáždění členů ZeS je nejvyšším orgánem ZeS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně. Shromáždění členů ZeS svolává:

Shromáždění členů ZeS se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Usnesení o zrušení ZeS a vyloučení člena ZeS se přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.

Shromáždění členů ZeS přísluší:

Rada ZeS řídí činnost ZeS v době mezi zasedáním Shromáždění členů ZeS.

Rada ZeS se skládá z předsedy, místopředsedy a tří členů.
Rada ZeS je poradním orgánem ředitele SZÚZ při zajišťování programů a projektů SZÚZ spadajících do odborné kompetence ZeS.
Radu ZeS svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, předseda nebo místopředseda Rady ZeS.
Rada ZeS je volena na tři roky. V případě odstoupení svého člena je Rada ZeS oprávněna na dobu svého funkčního období kooptovat nového člena.

Radě ZeS přísluší zejména:

Rada ZeS při zajišťování činnosti ZeS využívá služeb kanceláře SZÚZ. Základním prostředkem pro zajišťování činnosti ZeS je majetek SZÚZ.

 

V Brně, 13. ledna 2016     

 

Stanovy ke stažení [PDF, 224.99 kB]

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.