prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Projekty
  4. 2018

Název projektu: Zelenestrechy.info - webový informační portál pro ozeleňování střech
Název programu: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 - podprogram A
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Projekt Zelenestrechy.info obsahoval tři základní klíčové aktivity: 
a) rekonstrukce webových stránek se záměrem vytvořit informační prezentační portál 
b) uspořádání soutěže Zelená střecha roku 2018 
c) uspořádání konference na téma zelené střechy jako součást sídelní zeleně spojené 
s vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018.

a)    TVORBA INFORMAČNÍHO PORTÁLU www.zelenestrechy.info
Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce webových stránek zelenestrechy.info, která zahrnovala tyto dílčí aktivity:
-    příprava struktury a obsahové náplně stránek (duben–červenec 2018)
-    zadání rekonstrukce stránky, konzultace, úpravy (srpen–5íjen)
-    převzetí dokončené webové stránky včetně pokynů k administraci (listopad)
-    naplnění webové stránky daty, obrázky, informacemi (prosinec)
-    spuštění webové stránky (zkušební provoz prosinec)

Příprava struktury a obsahové náplně stránek zahrnovala podrobnou rešerši obdobných strá-nek fungujících v zahraničí i v České republice, a to jak po grafické stránce, tak i po stránce obsahové a po stránce strukturní. Na základě této rešerše a vnitřních debat bylo připravenou zadání pro dodavatele webové stránky. Z hlediska technických parametrů bylo požadavkem vytvořit  individuální grafický design, který bude spuštěn na administračním systému, na kterém se průběžně zavádí aktualizace a nové technologie. Design je plně responzivní design – stránky se přizpůsobí plně všem typům obrazovek (mobilní telefon, tablet, notebook, velký Full HD nebo 4K display). Díky vlastnímu administračnímu systému je zde násobně vyšší bezpečnost proti open-source systémům, velmi vysoká rychlost zobrazování stránek (mimo jiné ovlivňuje řazení stránek ve vyhledávačích), vyplňování všech potřebných SEO parame-trů. Stránky obsahují technický a designový rozcestník, který rozděluje návštěvníky na laic-kou a odbornou veřejnost a podle toho jsou přizpůsobeny i informace na webové stránce. Stránka obsahuje interaktivní mapu zelených střech v ČR s vlastní filtrací a  kontaktní formulář užitý ve dvou variantách, (přihlašování ke členství a dotazník pro zasílání standardů). Obsahovou náplň stránek koordinovala kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně a podíleli se na ní členové Rady Sekce zelené střechy.

b)    SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018
Do pátého ročníku soutěže Zelená střecha roku se přihlásilo třináct děl, z toho deset do kate-gorie Veřejná zelená střecha a tři do kategorie Zelená střecha na rodinném domě. V roce 2018 vznikla webová stránka www.zelenastrecharoku.cz, kde byla od začátku června představena všechna soutěžní díla. Přihlášené zelené střechy hodnotila pětičlenná odborná porota v termínu 19.–20. června 2018. Převážnou většinu soutěžních děl představovaly administrativní budovy. Je potěšující, že ozeleněné střechy a terasy slouží všem, kteří v budovách pracují, k odpočinku, obědovým pauzám, pracovním jednáním i společenským setkáním. Vzhledem k vysoké úrovni většiny přihlášených děl se rozhodla porota rozdělit díla v  kategorii Veřejné zelené střechy do podkategorie extenzivní zelené střechy a intenzivní zelené střechy. V každé podkategorii pak udělila 1.–3. místo.
V kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní získala první místo novostavba na nároží Ná-rodní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy, která se příhodně jmenuje Drn. Výraznou úlohu na nové polyfunkční budově totiž má vegetace – na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky osázené okrasnými travinami a jarními cibulovinami, které jsou rozmístěné na ochozech kolem pěti pater. Druhým místem byla oceněn střešní terasa budovy DELTA, která je nejnovějším a také největším přírůstkem v areálu BB centra v pražské Michli. Nájemcům jsou k dispozici velkoryse řešené střešní terasy o ploše 1 500 m2 s bohatou zelení a relaxačními zónami. Třetí místo získala levitující venkovní expozice Národního zemědělského muzea v Praze. Netradiční rozlehlá nástavba vytvořila prostor pro pobytovou střešní terasu, která slouží jednak jako venkovní expozice, či jako místo pro kulturní a společenské akce. 
Extenzivní zelené střechy se vyznačují jednak nižšími pořizovacími náklady a především nižšími nároky na následnou péči. Jak ukazují oceněná díla, mohu tyto střechy sloužit i k pobytu. První místo putovalo do Černé Hory, kde firma VF, a.s. ozelenila část spojovacího objektu staré a nové budovy. Plochá extenzivní zelená střecha zde plní funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou. Druhé místo putovalo do Modřic, kde společnost Delikomat vyřešila nástavbu na administrativní budově jako plochou zelenou střechu, která slouží jako odpočinková zóna pro zaměstnance s možností využívání během celého roku díky prosklené kuchyňce i venkovnímu posezení. Třetí místo si odnesla Botanická zahrada hl. m. Prahy za zelenou střechu na budově ředitelství. Střecha zde plní funkci krycí, retenční, pobytovou, sbírkovou a pokusnou. 
V kategorii zelená střecha na rodinném domě získala první místo extenzivní, částečně plochá a částečně šikmá zelená střecha na Villa Sophia v Praze o ploše 260 m2. Jako inspirativní řešení pro drobnější stavby byla druhým místem oceněna extenzivní střecha na přístřešku venkovní kuchyně v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně pod Špilberkem.  Díky instalaci měřící techniky je zde možné sledovat, jaké množství vody taková jednoduchá zelená střecha zadrží. Střecha na slaměném domě, která si odnesla třetí místo, je příkladem, že úspěšně lze ozelenit  i střechy se sklonem 30º. 

c)    KONFERENCE ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST SÍDELNÍ ZELENĚ
Třetí aktivitou projektu bylo uspořádání konference, jejíž součástí bylo vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018. Dne 13.9. jsme uspořádali konferenci Zelené střechy jako součást sídelní zeleně, která se uskutečnila jako doprovodný program Landscape festivalu Praha 2018, který je již šestým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Konference se konala v divadle PONEC na pražském Žižkově. Sál byl obsazen do posledního místa, účastníci byli zejména z řad odborné veřejnosti – projektantů, zahradnických firem i státní a městské správy a samosprávy. Mezi přenášejícími se největšímu zájmu těšily přednášky zahraničních přednášejících – Kelai Diebel z Amsterdamu na téma Jedlé zelené střechy a Very Enzi z Vídně o laboratoři GRÜNSTATTGRAU, což je první rakouská inovační laboratoř pro zelené stavby, která propojuje více než 300 partnerů z oblasti obchodu, vědy a veřejné správy a umožňuje vzájemné předávání znalostí a informací. Přednáška představila nejen tento inovativní projekt, ale také měřitelné výhody ozeleňování staveb, argumenty a strategie pro praktické využití.

Závěrečná zpráva [PDF] ke stažení

FOTOGALERIE PROJEKTU
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.