prekryti
  1. Domů
  2. Podpora výstavby ZS
  3. Dotace Brno

Brněnský dotační program nese název Zeleň střechám a poprvé byl vyhlášen v roce 2019. Vyhlašuje se obvykle koncem roku s termíny podávání žádostí od 1.2. do 31.10. Níže jsou uvedeny citace základních pravidel programu.

Účel programu a důvody podpory
„Cílem programu je aktivní iniciační podpora statutárního města Brna v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Pro jednoduchou instalaci a adaptaci současných projektů stavebních objektů se extenzivní zelená střecha jeví jako nejvhodnější forma konstrukce, která je potenciálními žadateli pozitivně vnímána a jsou ochotni tento typ konstrukce na svém objektu instalovat.“
 „Zelená střecha je vhodným primárním řešením, protože působí přímo v místě vzniku srážkových vod. Zadržená voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí stavby a současně zlepšuje mikroklima celých uličních celků, pokud je výskyt zelených střech v dané lokalitě četnější (Statutární město Brno, 2021).“


Vybraná kritéria dotačního programu na vytváření zelených střech
•    minimální plocha zelené střechy 10 m2;
•    maximální plocha podporované zelené střechy je 1000 m2 (podporovaná část střechy může být součástí většího celku zelené střechy);
•    z celkové plochy zelené střechy minimální plocha zeleně musí tvořit 80 %. Maximálně 20 % může tvořit kačírek, obslužné chodníčky a jiné technické prvky;
•    udržitelnost minimálně 5 let;
•    zelená střecha musí být navržena tak, aby prospívala pouze z dešťových srážek. Zelené střechy zavlažované systémy umělé závlahy napojené na vodovodní řad nejsou přípustné.
•    dotací lze podpořit zelenou střechu zavlažovanou alternativními systémy závlahy (dešťová voda z retenční nádrže, šedá voda atp.);
•    podpora se nevztahuje na objekty charakteru stavby „dočasná stavba“;
 
Okruh žadatelů skupina A
•    fyzické osoby – vlastníci objektů nacházejících se na území města Brna;
•    společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva apod.;
•    státní podniky, státní organizace;
•    veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
•    veřejnoprávní subjekty;
•    příspěvkové organizace vyjma organizací zřízených SMB nebo jeho městskými částmi;
•    vysoké školy a školská zařízení vyjma zařízení zřízených městem Brnem;
•    nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
•    spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží;
•    církve a náboženské společnosti a jejich svazy;


Tabulka 2: Podpora pro zelené střechy z brněnského dotačního programu Zeleň střechám. Podpory pro žadatele skupiny A, výše dotace v Kč/1 m² (Statutární město Brno, 2021). 

Základní dotace Intenzivní zelená střecha  Extenzivní zelená střecha Rozchodníkový koberec

Sazenice a řízky rozchodníků

800 +500 +100 +500 +200
Celkem 1300 Kč   1500 Kč 1100 Kč


 
Okruh žadatelů skupina B
•    právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé – obchodní společnosti a jiné podnikatelské subjekty;
•    vyjma uvedených v okruhu žadatelů skupiny A;
•    stavby bez platného oznámení užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu (novostavby) jsou
podporovány v režimu podnikatelských subjektů – skupina B;

Tabulka 3: Podpora pro zelené střechy z brněnského dotačního programu Zeleň střechám. Podpory pro žadatele skupiny B, výše dotace v Kč/1 m² (Statutární město Brno, 2021).

Základní dotace Intenzivní zelená střecha  Extenzivní zelená střecha Rozchodníkový koberec

Sazenice a řízky rozchodníků

400 +500 +100 +500 +200
Celkem 900 Kč   1000 Kč 700 Kč

 
Více informací najdete na  https://ekodotace.brno.cz/dotace/zelen-strecham
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.