prekryti
  1. Domů
  2. Podpora výstavby ZS
  3. Dotace MŽP

ZELENÉ STŘECHY  v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027


Oprávnění příjemci – veřejný sektor

Typy podporovaných projektů
•    Zelené střechy – novostavby
•    Zelené střechy – rekonstrukce (přestavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody – keramické, plechové atd. na konstrukce s povrchy s akumulační schopností)

Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů

Obecná kritéria přijatelnosti ZELENÝCH STŘECH
•    Musí být součinitel odtoku max. 0,55 u plochých extenzivních střech, max. 0,1 u plochých intenzivních střech a max. 0,7 u střech se sklonem nad 12 °
•    Plocha zelené střechy je minimálně 10 m2 (v případě více nenavazujících ploch musí každá z ploch splňovat tento limit).
•    Součástí skladby zelené střechy je instalace geotextílie, jako ochranné vrstvy hydroizolačního souvrství o plošné hmotnosti 500 g·m-2 a více
•    Plocha zeleně musí tvořit minimálně 80 % z celkové plochy zelené střechy
•    K případné závlaze zelených střech musí být primárně využívána srážková voda. Doplňkově může být k závlaze využita voda z vodovodního řadu či jiných zdrojů, a to pouze v případě, kdy není technicky možné a ekonomicky efektivní zajistit pro závlahu dostatečné množství srážkové vody

Specifické způsobilé výdaje ZELENÝCH STŘECH
•    Výdaje na rekonstrukci střešního pláště a navazujících konstrukcí s cílem zvýšit statickou únosnost pro realizaci vybraného typu zelené střechy pro typový projekt Zelené střechy – rekonstrukce za předpokladu, že potřebnost takových výdajů jednoznačně vyplývá ze statického posudku. 
•    Výdaje na tepelnou izolaci pro typový projekt Zelené střechy – rekonstrukce.
•    Výdaje na podporu biodiverzity a příznivých podmínek pro živočichy (pro jejich úkryt a rozmnožování, hnízdění, popř. získávání potravy, např. z hlediska diverzity rostlin z hlediska opylovačů) jako součást akumulačních a retenčních nádrží či ploch, doprovodné zeleně a zelených střech do 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Nezpůsobilými jsou výdaje na střešní konstrukce nacházející se pod hydroizolační vrstvou zelené střechy pro typový projekt Zelené střechy – novostavba, výdaje na nadúrovňové záhony a truhlíky, pokud nejsou propojeny se spodními vrstvami instalované zelené střechy (dno nesmí být uzavřeno)

Požadované podklady pro dotaci na ZELENÉ STŘECHY

•    Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu. Pro projekty nevyžadující úkon stavebního úřadu projektová dokumentace v konečném stupni přípravy umožňující posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory    na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska.
•    Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby, resp. relevantní povolení dle Stavebního zákona, v případě, že stavba nepodléhá Stavebnímu zákonu, tak prohlášení žadatele, že tuto skutečnost prověřil u věcně a místně příslušného stavebního úřadu.
•    Další předepsané přílohy žádosti.
 

Podrobné informace najdete na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

 

Národní dotační program Nová zelená úsporám 2021+

•    Zdrojem financování je Modernizační fond - program HOUSEnerg (Energetická účinnost v rezidenčním sektoru) 
•    ZELENÉ STŘECHY (opatření D.1) jsou dotovány v rámci komplexního projektu snížení energetické náročnosti domu (opatření A - zateplení, opatření B – novostavba, opatření C – zdroje energie)
•    Nelze žádat o podporu na samostatné opatření
•    Lze dotovat pouze opatření realizovaná a uhrazená po 1. lednu 2021 včetně zálohových faktur 
•    Žádosti je možné podat do 30.6.2028 nebo do vyčerpání alokace 

Pro koho je dotace určena

I. Rodinné domy
•    Pro vlastníky rodinných domů – zateplování, výměna zdrojů tepla, instalace OZE, instalace ZZT, využití tepla z odpadní vody, zelená střecha, dešťovka a ekomobilita 
•    Pro stavebníky a zájemce o koupi rodinného domu v „pasivním“ standardu. – výstavba, využití tepla z odpadní vody, zelená střecha, dešťovka a ekomobilita 
Výzvy programu NZU pro RD od 26. září 2023
•    NZU pro RD – základní program (fyzické i právnické osoby)
•    NZU pro RD – „Oprav dům po babičce“ (speciální výzva - ekonomicky aktivní fyzické osoby s jednou nemovitostí k bydlení – možnost čerpání zálohy)

II. Bytové domy
•    Pro vlastníky bytových domů – zateplování, výměna zdrojů tepla, instalace OZE, instalace ZZT, využití tepla z odpadní vody, zelená střecha, dešťovka a ekomobilita 
•    Pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu a zájemce o bydlení v takových domech – výstavba, využití tepla z odpadní vody, zelená střecha, dešťovka a ekomobilita
Výzvy programu NZU pro BD od 19. září 2023
•    NZU pro BD – základní program (pro fyzické a právnické osoby, včetně novostaveb)
•    NZU pro BD – společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (možnost čerpání zálohy)
     NZU pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace (vyšší míra podpory)

Výše dotace na zelené střechy rodinných domů
•    Maximální míra podpory je až 50 % přímých realizačních nákladů, na rodinný dům celkem 100 000 Kč 
•    Podpora je stanovována na 1 m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Bez atik, střešních oken apod. 

Opatření D.1

Min. tloušťka vegetačního souvrství (mm)

Základ a oprav dům po babičce

Dotace (Kč/m2)

Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

75

800

Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

150

900

Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

300

1 000

Šikmá zelená střecha, sklon > 15°

75

1 000

 

Výše dotace na zelené střechy bytových domů
•    Maximální míra podpory je až 50 % přímých realizačních nákladů, pro bytový dům je max. výše 400 000 Kč, u obcí, veřejné správy apod. 600 000 Kč
•    Podpora je stanovována na 1 m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Bez atik, střešních oken apod. 

Opatření D.1

Min. tloušťka vegetačního souvrství (mm)

Základ a SVJ

Obce a veřejná správa

Dotace (Kč/m2)

Dotace (Kč/m2)

Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

75

800

1 200

Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

150

900

1 400

Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

300

1 000

1 500

Šikmá zelená střecha, sklon > 15°

75

1 000

1 500

 

Podmínky u zelených střech v NZÚ
•    Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě domu a jsou ve vlastnictví žadatele 
•    Návrh v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech Svazu zakládání a údržby zeleně 
•    Žadatel zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy 
•    Vegetace v dobré kondici musí být po celou desetiletou dobu udržitelnosti minimálně na 2/3 plochy zelené střechy 
•    Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě. Lze využít např. srážkové nebo přečištěné odpadní (šedé) vody

Požadované dokumenty týkající se ZELENÝCH STŘECH k podání žádosti NZÚ
Odborný posudek - Výkresová část: 
•    Půdorys zelené střechy se zakótovanými půdorysnými rozměry vegetačního souvrství, údaji o sklonu a typu zelené střechy 
•    Údaje o skladbě navrhované zelené střechy, popř. charakteristický řez 
•    V případě výstavby intenzivní zelené střechy schéma systému pro zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě
Zpracovatelem může být odborná dodavatelská firma nebo autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Požadované dokumenty týkající se ZELENÝCH STŘECH k doložení realizace
Zpráva o realizaci opatření 
•    Předepsaný formulář
Zpracovatelem Zprávy o realizaci opatření je odborná dodavatelská firma.
Faktury, potvrzení o zaplacení, dodací listy apod. se nově předkládají pouze na vyzvání. Žadatel je povinen je uschovat po dobu udržitelnosti.
•    Další obecné přílohy (potvrzení vlastnictví bankovního účtu, souhlas spoluvlastníků aj.)

Další podmínky jsou uveřejněny na stránce www.novazelenausporam.cz.
 

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.