prekryti
  1. Domů
  2. Podpora výstavby ZS
  3. Dotace MŽP

Výzva č. 10/2021
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje, v souladu se směrnicí MŽP č. 4/2015 (dále jen „směrnice“), prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „program“).

Číslo výzvy: 10/2021
Prioritní oblast:  1. Voda, Podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, 1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu
Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO), 1.8.A Realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území (financováno z NPO)
Oprávnění příjemci podpory: Subjekty vymezené v čl. 3 této výzvy.
Termíny výzvy: Žádosti je možné podat v období od 12. 1. 2022 od 10:00 hod. do 31. 8. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace.
Období realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
Výše podpory:  Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.
Alokace: 1,754 mld. Kč. Z celkové alokace je na podporovanou aktivitu 1.5.E

Podrobné informace najdete na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

 

4.1    Národní dotační program Nová zelená úsporám 2021+


Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) vyhlásilo v září 2021 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných a bytových domech. 
Zelené střechy jsou zahrnuty do podoblasti D.2 a na rozdíl od předchozího programu NZU 2014+ je možné je podpořit nezávisle na výstavbě domu s velmi nízkou energetickou náročností. Zelené střechy s finanční podporou lze také realizovat na již existujících objektech. 

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných a bytových domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2, jak uvádí Tabulka 1 níže. 


Tabulka 1: Podpora zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám (SFŽP ČR, 2021).

Výše podpory v podoblasti D.2 Typ zelené střechy

Plochá střecha

[Kč/m2]

Šikmá střecha se sklonem nad 12° [Kč/m2]

Extenzivní 700 800
Intenzivní a polintenzivní 900 1000

 
Maximální míra podpory činí 50 % celkových přímých realizačních výdajů, maximální výše podpory na podporovanou stavbu je u rodinných domů 100 000 Kč a u bytových domů 300 000 Kč za dobu trvání programu (ukončení příjmu žádostí do 30. 6. 2025 nebo vyčerpáním alokace). Strop podpory se může zvýšit u RD až na 60 % způsobilých výdajů, jsou-li zelené střechy kombinovány s dalším z podporovaných opatření na budově. 


 Oprávnění příjemci podpory v programu Rodinné domy 

 
Oprávnění příjemci podpory v programu Bytové domy: 

 
Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vydaným odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Extenzivní zelené střechy musí dosáhnout součinitele odtoku C < 0,55, šikmé střechy C < 0,7 a intenzivní střechy C < 0,1. Další podmínky jsou uveřejněny na stránce www.novazelenausporam.cz.
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.