prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Konference
  4. Zeleň na budovách

Mezinárodní konference pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
ZELEŇ NA BUDOVÁCH jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu

14. září 2023
Velký svět techniky, STC, Vítkovice 3004, Ostrava-Vítkovice

Záštitu nad konferencí převzala také MUDr. Zdeňka Němečková Crkvenjaš, MBA členka rady Moravskoslezského kraje.

Konference se koná s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Z pohledu adaptace měst na změnu klimatu jsou zelené střechy a fasády jedinečným opatřením, které lze na rozdíl od jiných realizovat bez ohledu na dostupnost nezastavěných prostranství. Zelené střechy přináší řadu užitků nejen vlastníkovi, ale i celé společnosti. Přístupy k ozeleňování střech ve světě se vyvíjí, objevují se nové pojmy jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy, které korespondují i s novými technologiemi. Cílem konference je poskytnout aktuální informace jak zástupcům veřejné správy, tak investorům, projektantům a dodavatelům zelených střech a fasád a přispět tak k rozvoji a vysoké kvalitě ozeleňování budov. 

Časový harmonogram:
9:30                Zahájení konference
9:40-12:45      Dopolední blok přednášek
12:45-14:00    Oběd, komentovaná prohlídka zelené střechy před Velkým světem techniky
14:00-16:00    Odpolední blok přednášek
16:00-17:15      Vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2023
17:15-18:30      After party

                                                                              Registrace a úhrada do 31. července 2023     Registrace a úhrada do 31. srpna 2023
Vložné                                                                     2 300 Kč                                                           2 800 Kč
Vložné člen Sekce Zelené střechy                        1 400 Kč                                                            1 900 Kč
Vložné člen SZÚZ, SMZ, zaměstnanec MSK        1 800 Kč                                                            2 300 Kč
Poplatky jsou uvedené v Kč bez DPH. K ceně bude připočteno 21 % DPH

Výše uvedené poplatky jsou splatné vždy k danému datu platnosti. V případě neobdržení platby v termínu bude automaticky účtován pozdější poplatek. Registrace není považována za kompletní, dokud není plně uhrazena. Vložné zahrnuje: Účast na konferenci, simultánní tlumočení – zapůjčení sluchátek, exkurzi na zelenou střechu Světa techniky, 2 x coffee break, oběd, občerstvení na after party. 

Chci se ZAREGISTROVAT/ REGISTRATION

POZVÁNKA [pdf]

 

Program konference

Zelené střechy a fasády – situace v ČR 
V České republice loni přibylo dalších 396 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov, je to trojnásobné číslo. Vyplývá to z průzkumu Green Market Report publikovaném odbornou Sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Projekty nejčastěji financují soukromníci na novostavbách rodinných domů. Pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozelenění už dokončených budov.
Přednášející: Ing. Pavel Dostal, předseda Rady odborné sekce Zelené střechy, viceprezident v mezinárodní organizaci European Federation of Green Roof Associations – EFB, jednatel společnosti GreenVille service s.r.o. 

Zelené střechy – biodiverzita a fotovoltaika  
Zelené střechy, fotovoltaika a biodiverzita: jak jsou vnímány z pohledu Biodiversity Net Gain (BNG  - Čistý zisk z hlediska biodiverzity), což je strategie vedoucí k takovému způsobu developmentu, který zajistí, aby životní prostředí pro volně žijící živočichy bylo v lepším stavu než před zástavbou.  
Přednášející: Dusty Gedge, (Velká Británie), prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB, člen představenstva Green Roof Organisation (GRO), odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu, fotograf a ochránce přírody. 

Polské podpůrné programy pro zelené střechy a fasády
Odvětví zelených střech se v Polsku intenzivně rozvíjí již zhruba 20 let a s každým dalším rokem stále dynamičtěji. V současné době místní samosprávy podporují vytváření zelených střech a živých stěn ve městech jako způsob adaptace na dopady změny klimatu. Zelené střechy byly také zahrnuty do dvou programů financování v národním měřítku.
Přednášející: dr inż. Marta Weber – Siwirska, (Polsko), předsedkyně asociace Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, členka představenstva World Green Infrastructure Network, působí na Univerzitě životního prostředí a přírodních věd Wroclav, katedra krajinářské architektury.

Podpora vytváření zelených střech na území statutárního města Brna
Cílem přednášky je seznámit účastníky konference se stavem zelených střech na území statutárního města Brna a představení vývoje dotačního programu na podporu jejich vytváření zavedeného v roce 2018 od jeho počátku do současnosti. Prezentace účastníkům rovněž blíže představí chystané novinky v tomto dotačním programu a dále další dotační programy podporující tvorbu a údržbu sídelní zeleně na území města Brna, které Odbor životního prostředí v současnosti nabízí.
Přednášející: Mgr. Martin Košťál, vedoucí Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.  

Modrozelená metodika pro Ostravu 
Specifika Ostravy pro použití modrozelené infrastruktury, důvody vzniku metodiky, očekávání města. Představy o použití metodiky, aplikace, zapojení a motivace samospráv, místních obyvatel. Příklady aplikace MZI v Ostravě. Zelené tramvajové pásy – zhodnocení. 
Přednášející: Ing. Marie Tvrdá, krajinářská architektka působící na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Věnuje se projektům v oblasti modro-zelené infrastruktury a životního prostředí, jak na lokální úrovni, tak v rámci mezinárodních partnerství. Vede dotační program Tvoříme prostor, který poskytuje komunitám ve městě prostředky pro úpravu veřejného prostoru.
Ing. Daniela Davidová, krajinářský architekt, Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Věnuje se koncepčním krajinářským řešením a projektům v rámci rozvoje města Ostravy.

Skladba vegetačního souvrství extenzivních střech – vliv na pokryvnost, hydroakumulaci a odtok srážek
Složení modelových vegetačních souvrství u dlouhodobých vegetačních pokusů. Vliv skladby na pokryvnost rozchodníky v průběhu 10–12letého období. Vliv skladby na hydroakumulaci – porovnání skladby bez a s hydroakumuačním panelem. Vliv skladby na odtok srážek – porovnání laboratorního měření při modelovém 15minutovém dešti 27mm a měření v průběhu vegetace.
Přednášející: Ing. Martin Dubský, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odborné zaměření – pěstební substráty, výživa rostlin. 

Ozelenění fasád – představení metodiky
Metodika, kterou vydala Odborná sekce Zelené střechy v roce 2022, popisuje různé možnosti aplikace vegetace na fasády a zdi a je určena pro majitele nemovitostí, projektanty, investory a všechny, kdo uvažují o realizaci zelené fasády. Jejím úkolem není doporučit nějaký konkrétní systém, ale vzhledem k velké šíři vyvíjených technologií se metodika soustřeďuje na poskytnutí základních informací o jednotlivých technologiích a formách řešení a popisuje jejich výhody a nevýhody pro konkrétní situace.
Přednášející: Ing. Samuel Burian, hlavní autor metodiky Ozelenění fasád, autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování
ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

Sukcese a zelené střechy
Žijeme v době, kdy už se nesnažíme tolik přírodu znásilňovat, ba spíše ji pokorně napodobovat a soužít s ní, což platí i pro zelené střechy. Zelená střecha na novém pavilonu goril Zoologické zahrady hl. m. Prahy, který byl postaven pod významným krajinným prvkem Sklenářka se stepní enklávou, plně koresponduje s okolní vegetací. Střecha navazuje na přírodní park Draháň Troja. Záměrem bylo celou stavbu ozelenit tak, aby návštěvník co nejméně vnímal budovu, a to nejen při pohybu v areálu ZOO, ale také ze širokého okolí.
Přednášející: Ing. Eduard Chvosta, zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov. Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

Změna programu vyhrazena.

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.