Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Zelené střechy a fasády – trendy a synergie

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU pořádá mezinárodní konferenci
Zelené střechy a fasády – trendy a synergie 
 

8. září 2022 
Aula České zemědělská univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol


Zelené střechy poskytují řadu užitků nejen vlastníkovi a uživateli budovy, ale i celé společnosti. Přináší efektivní způsob hospodaření s dešťovou vodou, tepelné úspory, přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu městského tepelného ostrova. V neposlední řadě slouží jako estetický prvek budovy či pobytové místo. Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech a fasád. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost odpovědných zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti ozeleňování střech a stěn budov, které jsou jedním z adaptačních opatření na změnu klimatu. 

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.
Témata konference: 

  •     Zelené střechy a biodiverzita 
  •     Zelené střechy a fotovoltaika 
  •     Zelené střechy a dešťové srážky 
  •     Zelené fasády

Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022
 

Program a přednášející
9.00–9.30        Registrace účastníků
9.30–16:00       Odborné přednášky
16.15–17:30        Představení oceněných děl v soutěži Zelená střecha roku 2022 a vyhlášení výsledků

Úvodní slovo, situace v ČR
Ing. Pavel Dostal, předseda Rady odborné sekce Zelené střechy, viceprezident v mezinárodní organizaci European Federation of Green Roof Associations – EFB, jednatel společnosti GreenVille service s.r.o. /www.zelenestrechy.info/

Zelené střechy na cestě k uhlíkové neutralitě 
Můžeme vytvořit uhlíkově neutrální zelené střechy pomocí materiálů a produktů, které zachycují nebo kompenzují uhlík? Jak lze tento přístup spojit s využitím regionální/lokální vegetace, která přispívá k biologické rozmanitosti? Jak můžeme využít satelit a umělou inteligenci ke zmapování potenciálu uhlíkově neutrálních zelených střech a k monitorování funkčnosti zelených střech při plnění cílů EU v oblasti biodiverzity.
Přednášející: Dusty Gedge, (Velká Británie)
prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB, člen představenstva Green Roof Organisation (GRO), odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu, fotograf a ochránce přírody https://dustygedge.co.uk/

Vertikální zeleň ve Vídni
Přednáška poskytne stručný přehled o vývoji zelených fasád ve Vídni z hlediska politického přístupu, legislativy a norem. Účastníci se seznámí s příklady starších i novějších realizací vertikální zeleně, včetně technických detailů. Nebudou chybět ani informace o aktuálních výzkumných projektech.
Přednášející: DI.Dr. Irene Zluwa (Rakousko), inovační laboratoř DI.Dr. 
DI.Dr. Irene Zluwa je krajinářská architektka a výzkumnice se zaměřením na zeleň v budovách. Své zkušenosti získala na různých projektech týkajících se zelených střech a vertikální zeleně na Univerzitě přírodních zdrojů a přírodních věd ve Vídni a nyní pracuje v inovační laboratoři GRÜNSTATTGRAU.


Co je nutné zvážit při ozeleňování střech stávajících budov
Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, který projektuje a také o stavebních konstrukcích přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.


Zelené střechy v územním plánu Říčan
Přednášející: Vladimír Kořen, český televizní publicista, moderátor, pedagog. V letech 2010 až 2020 byl starostou města Říčany v okrese Praha-východ.

Zelené střechy jako součást komplexních řešení nakládání s vodou
Dostupnost vody je často limitujícím faktorem pro udržení prosperity rostlin na zelených střechách. Řešením mohou být vodohospodářské strategie zahrnující kombinaci charakteristik pěstebního substrátu, výběr rostlin, pokrytí biomasou rostlin, požadované parametry pro kontrolu odtoku dešťové vody, evapotranspiraci a zavlažování. Tento problém musí být vyřešen udržitelným způsobem pomocí inovativní zelené infrastruktury (GI), schopné zvýšit zásobování vodou v městských systémech díky rekuperaci dešťové vody a užitkové vody a jejím opětovným využitím pro zavlažování. 
Přednášející: Mgr. Michal Šereš, FŽP ČZU, Katedra aplikované ekologie, technolog v oblasti přírodě blízkých systémů pro nakládání s odpadními vodami.

Využití ekologických zákonitostí při tvorbě biodiverzitních zelených střech
Tato přednáška si klade za cíl představit základní ekologická pravidla vedoucí k podpoře biodiverzity v krajině (včetně té městské) a identifikovat vzácné druhy a biotopy, které by mohly být na zelených střechách efektivně podporovány. Představena budou i základní opatření/pravidla, která by mohla být využita pro zohlednění biodiverzity při dotování výstavby zelených střech.
Přednášející: Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, katedra ekologie, vedoucí týmu ekologie hmyzu. Ekolog a entomolog se zájmem o podporu biodiverzity hmyzu v člověkem silně ovlivněných biotopech, jako je zemědělská krajina či městské prostředí.

Biodiverzita na zelených střechách
Přednáška pojedná o významu biodiverzity a způsobech, jak ji podpořit už při projektování zelených střech. Na konkrétních příkladech ukáže prvky a materiály, které lze využít pro vytvoření rozmanitých podmínek na zelených střechách. Účastníky konference seznámí také s rakouskými směrnicemi zabývajícími se biodiverzitou na zelených střechách.
Přednášející: Isabel Mühlbauer, (Rakousko), inovační laboratoř GRÜNSTATTGRAU
Podílí se na národních a mezinárodních výzkumných projektech, které se zabývají integrací rostlin do zastavěného prostředí. Předtím studovala a pracovala na energeticky úsporných budovách. 

Biosolární zelené střechy – možnosti a potenciál
Přednášející: Andreas Dreisiebner (Švýcarsko), člen představenstva společnosti Solarspar a jednatel společnosti A777 Gartengestaltung pod značkou Growsolutions, kde realizuje stále více projektů jako generální dodavatel "energetických" zelených střech. 

Modrozelené střechy – technický pohled
Nejprve budou představeny základy decentralizovaného hospodaření s dešťovou vodou. Poté bude na technických konstrukcích vysvětlen potenciál retenčních zelených střech. V závěru prezentace budou uvedeny různé příklady úspěšně realizovaných retenčních zelených střech.
Přednášející: Fiona Wolff, MSc., projektová manažerka Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG), www.gebaeudegruen.info, www.bugg.de, viceprezidentka EFB. Vystudovala bakalářský obor ochrana přírody a územní plánování a magisterský obor územní plánování se zaměřením na zelené střechy, obojí na Univerzitě aplikovaných věd v Neubrandenburgu.

Sukcese a zelené střechy
Sukcese – nepřítel nebo nástroj k dosažení cíle? ...zdá se, že žijeme v době, kdy už se nesnažíme tolik přírodu znásilňovat, ba spíše ji pokorně napodobovat a soužít s ní. Výše zmíněné platí nejen pro přírodě blízké trvalkové záhony  s vysokým podílem autoregulace, ale samozřejmě i pro zelené střechy. A právě autoregulací se snaží příroda navrátit naše pochybení k rovnováze – ke klimaxu. Tuto cestu botanici nazývají sukcese. Můžeme s ní bojovat nebo jí využít. Podívejme se, která cesta bude ekonomičtější či milejší oku i srdci.
Přednášející: Ing. Eduard Chvosta, zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov. Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY 
Typ poplatku                       Registrace do 12. srpna 2022     Registrace do 31. srpna 2022

Vložné                                  2 470 Kč                                         2 900 Kč

Vložné člen SZÚZ                1 650 Kč                                         2 000 Kč
Vložné student ČZU
Vložné zaměstnanec ČZU
Vložné zaměstnanec MHMP   

Poplatky jsou uvedené v Kč bez DPH. K ceně bude připočteno 21 % DPH.

Výše uvedené poplatky jsou splatné vždy k danému datu platnosti. V případě neobdržení platby v termínu bude automaticky účtován pozdější poplatek. Registrace není považována za kompletní, dokud není plně uhrazena.


REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE
•    Přístup na celý program konference včetně tlumočení do ČJ a AJ
•    Coffee break
•    Oběd


REGISTRACE

POZVÁNKA [ pdf ]  Časový hramonogram přednášek

Konference je součástí projektu Zelené střechy – živé střechy, podpořeného hlavním městem Prahou.

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.