Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti

Certifikace

CERTIFIKOVANÝ REALIZÁTOR ZELENÝCH STŘECH (CeReZeS)
Informace pro žadatele

I.    ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.    Certifikát se uděluje právnické nebo fyzické osobě, která se profesně zabývá realizací zelených střech (dále jen uchazeč). 
2.    Certifikační kritéria jsou zaměřena tak, aby garantovala znalosti a praktické zkušenosti s realizací vegetačních souvrství zelených střech dle platného dokumentu „Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu“ (dále také Standardy). Certifikace se proto se skládá z teoretické zkoušky a posouzení předložených referenčních projektů.


II.    TEORETICKÁ ZKOUŠKA
3.    Teoretické znalosti se ověřují písemným testem, který absolvuje pověřený zástupce uchazeče. Údaje o osobě, která provede teoretickou zkoušku uvede uchazeč v přihlášce. Testy se píšou prezenčně bez možnosti využít jakékoliv pomůcky. 
4.    Zkušební otázky vycházejí z dokumentu „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. Test má 40 uzavřených otázek, které jsou vybrány tak, aby byly zastoupeny všechny kapitoly z výše uvedeného dokumentu. Otázky mají různé stupně obtížnosti, a tudíž i různé bodové hodnocení (test obsahuje 5 otázek za 3 body, 30 otázek za 2 body, 5 otázek za 1 bod). Za test je možné získat maximálně 80 bodů, minimum pro splnění tohoto kritéria je 60 bodů což je 75 %. Doba na vypracování testu je 35 minut.
5.    Při hodnocení otázky, kde je více možností odpovědi, se postupuje stejně jako u jakékoliv jiné otázky, tzn. za zcela správnou odpověď získá uchazeč 3, 2 nebo 1 bod, při jakékoliv chybě (chybějící správná odpověď, chybně označená správná odpověď…) obdrží za otázku 0 bodů.
6.    O termínu testu bude uchazeč informován nejpozději 3 týdny předem. 


III.    PŘEDLOŽENÍ REFERENČNÍCH PROJEKTŮ K POSOUZENÍ
7.    Praktické zkušenosti s realizací vegetačního souvrství zelených střech dokládá uchazeč předložením minimálně tří vlastních referenčních realizací vegetačního souvrství zelených střech, u kterých musí být splněny tyto podmínky: 
a)    celková výměra předložených zelených střech musí být dohromady minimálně 500 m2;
b)    referenční projekty byly realizovány minimálně 12 měsíců před termínem přihlášky 
k certifikaci;
c)    předložené projekty jsou realizovány v souladu se Standardy;
d)    ke každému referenčnímu projektu dodá uchazeč:

 •    údaje o zadavateli (investorovi) projektu, které vyplní v přihlášce;
 •    k přihlášce doloží doklady o použitých materiálech a produktech (certifikáty, technické listy, …);
 •    k přihlášce přiloží fotodokumentaci z průběhu realizace vegetačního souvrství dokládající, že byly uvedené materiály použity, a že byly použity v souladu se Standardy;
 •    k přihlášce přiloží fotodokumentaci hotového díla nejméně rok po realizaci.

8.    Přihláška i další požadované přílohy se odesílá elektronicky na info@szuz.cz, v případě fotografií prostřednictvím datového úložiště, případně do datové schránky ID: h4t6jpz


IV.    POSOUZENÍ REFERENČNÍCH PROJEKTŮ
9.    Soulad předložených referenčních projektů se Standardy posoudí nezávislá odborná komise složená ze zkušebních komisařů v počtu minimálně  tří osob. 
10.    Jedna z předložených referencí bude náhodně vybrána k posouzení na místě realizace.  
11.    Uchazeč je povinen zajistit přístup na tuto realizaci a je oprávněn být u posouzení přítomen.
12.    U uchazeče, jehož realizace byla oceněna v soutěži Zelená střecha roku (1.-3. místo) se tato kontrola neprovádí. Případnou oceněnou realizaci uvede uchazeč v přihlášce. 


V.    POSTUP CERTIFIKACE

 •     Uchazeč (odpovědný zástupce) podá přihlášku k certifikaci na příslušném formuláři včetně povinných příloh.
 •     Kancelář certifikačního programu zkontroluje úplnost žádosti a  vystaví fakturu na úhradu certifikačního poplatku, která bude splatná 30 dnů před termínem konání písemného testu.
 •     Uchazeč uhradí certifikační poplatek.
 •     Kancelář certifikačního programu sdělí uchazeči termín napsání teoretického testu. 
 •     Zástupce uchazeče se dostaví k písemnému teoretickému testu.
 •     Kancelář sdělí uchazeči výsledek testu. Úspěšné absolvování testu je podmínkou k tomu, aby bylo zahájeno posuzování referenčních projektů.   
 •     Posouzení předložených referenčních projektů nezávislými komisaři. 
 •     Oznámení o rozhodnutí.
 •     Oficiální udělení certifikátu Certifikovaný realizátor zelených střech. 
 •     V případě prodlužování certifikátu se postupuje obdobným způsobem. 


VI.    CERTIFIKAČNÍ POPLATKY
Jednorázový poplatek za certifikaci je stanoven takto:     

 •    Základní sazba                                                                                 25 000 Kč + DPH
 •    Zvýhodněná sazba pro členy Svazu zakládání a údržby zeleně     15 000 Kč + DPH 
 •    Zvýhodněná sazba pro členy Asociace zelených střech a fasád     11 000 Kč + DPH

V případě, že mezi referenčními díly bude takové, které se umístilo v soutěži Zelená střecha roku na 1.-3. místě, má uchazeč nárok na slevu ve výši 5 000 Kč (viz bod IV./12).
        
V ceně je možnost jednoho opakování testu, za každé další opakování se platí administrační poplatek ve výši 1 000 Kč + DPH. 

SMĚRNICE CERTIFIKAČNÍHO PROGRAMU (kdo certifikaci organizuje...)

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY CERTIFIKAČNÍHO PROGRAMU  ( jak lze certifikát získat...)

PŘIHLÁŠKA


 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.