prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
  4. Zpráva o trhu zelených střech

Zpráva o trhu zelených střech v České republice
Brno, 20. prosince 2021

Stáhněte si zprávu


Přírůstek plochy zelených střech na území České republiky se každoročně zvyšuje, v roce 2020 se zrealizovalo téměř o 22 % více zelených střech než v roce 2019. S rostoucí výměrou realizovaných zelených střech roste i obrat celého odvětví zelených střech, který v roce 2020 dosáhl hodnoty 492 mil. Kč, což je 7 % nárůst oproti roku 2019. K těmto výsledkům dospěla odborná Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), která právě uveřejnila dosud nejpodrobnější analýzu odvětví zelených střech v České republice. 

Zpráva o trhu zelených střech v České republice je výsledkem průzkumu, na kterém pracovala Sekce Zelené střechy od jara 2020 do léta 2021. Průzkum má dvě části. První část je zaměřena na veřejnou správu, mapuje povědomí o zelených střechách i aktivity na jejich podporu a zapojili se do něj před-stavitelé třiceti měst. Druhá část je orientována na firmy, kterých se zúčastnilo téměř sedmdesát, a dotazuje se na ekonomické ukazatele, tržní očekávání i konkrétní data o výrobě a prodeji materiálů.  
„Většinu času trávíme v budovách a ve městech. Zároveň s tím, jak zastavujeme krajinu a zahušťujeme města však proporcionálně roste naše potřeba zdravého životního prostředí, o které se výstavbou často připravujeme“, vysvětluje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal jeden z důvodů, který vede k dynamickému rozvoji zelených střech. „Tempo výstavby se bude měnit jen velmi pomalu, co ale můžeme změnit, je způsob výstavby. V dnešní době už máme znalosti i zkušenosti, abychom výstavbu mohli dělat zelenější a zeleň si tak přinesli blíže našemu lidskému životnímu prostředí – do okolí budov a na budovy“.
Zpráva o trhu zelených střech je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část stručně shrnuje význam a funkce zelených střech a připomíná, podle jakých kritérií se zelené střechy rozdělují. Druhá část s názvem Zelené střechy v legislativě a strategických dokumentech je exkluzivním shrnutím jak ev-ropských, tak i českých strategických dokumentů a zákonů dotýkajících se zelených střech. Velký důraz klade zejména na postavení zelených střech v souvislosti s nakládáním se srážkovou vodou, který řeší Zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky. Příloha č. 16 byla v roce 2021 aktualizována vyhláškou č. 244/2021, která je prvním českým právním předpisem specificky zmiňujícím zelené střechy. S účinností od 1. 7. 2022 je tak v české legislativě ukotven snížený poplatek za srážkovou vodu pro podnikatele a veřejný sektor, kteří mají na své nemovitosti zelenou střechu. Domácnosti za odvod srážkové vody nadále neplatí.    
Třetí část názvem Programy na podporu zelených střech v ČR uvádí přehledně veškeré dotační pro-gramy jak na národní, tak na komunální úrovni. Na národní úrovni je to Nová zelená úsporám 2021, ze které lze hradit výstavbu zelených střech na rodinných a bytových domech, a to až do výše 1000 Kč/m2. V komunálních dotacích je nejdále Brno, které svůj dotační program Zeleň střechám poprvé vyhlásilo již v roce 2019. Přímé dotace na výstavbu zelených střech nabízí v současnosti také Hodonín a Ústí nad Orlicí. 
Čtvrtá část s názvem Česká města a zelené střechy shrnuje přehledně graficky výsledky průzkumu mezi představiteli měst s důrazem na Prahu. Jako nejvýznamnější přínos zelených střech označili respondenti zlepšování (mikro)klimatu, za stejně důležité pro město považují ekologické efekty a zvyšování kvality života. Až na pomyslném čtvrtém místě pak oceňují ochranu před silnými srážkami a nejmenší povědomí je o ekonomických efektech ozeleňování budov, které třetina respondentů nepovažuje za důležité. 
 


Pátá část je tabelárním a grafickým shrnutím informací, které získali autoři průzkumu od podnikatel-ských subjektů. Na počátku období samostatné České republiky byl nejprve rozvoj zelených střech tažen průkopnickými zahradnickými firmami a architekty se zahraniční zkušeností. S přibývajícími informacemi a zdařilými realizacemi rostla po zelených střechách poptávka a s ní rostly i kapacity a schopnosti realizačních firem stejně jako odbornost lokálních výrobců materiálů. Odborné realizační firmy jsou zpravidla nejprve firmy zahradnické, které zelené střechy začaly realizovat jako rozšíření svého portfolia. Obdobně tomu je i mezi lokálními výrobci materiálů pro zelené střechy, kteří jsou postupnou úpravou svých stávajících produktů a vývojem produktů nových schopni čím dál více poskytovat kvalitní a dlouhodobě funkční řešení. Postupně v oboru přibývá specializovaných firem, které se soustředí výhradně na segment ozeleňování budov.
V roce 2020 zesílila poptávka veřejných zadavatelů, kteří tvořili 24,1 % zákazníků, zatímco 75,9 % zakázek se realizovalo pro soukromého investora. Podíl veřejného sektoru v posledním roce výrazně narostl, což je dáno rostoucím povědomím měst a státní správy o klimatické krizi a snahou jí čelit, dostupnými zdroji financování z veřejných rozpočtů. 
Zelené střechy jsou navrhovány na čím dál pestřejším spektru objektů. Nejčastějším typem objektu, na kterém se zelené střechy vyskytují jsou stavby pro bydlení s převahou rodinných domů. Nezane-dbatelnou a rostoucí kategorii poptávky tvoří školy, kde se zelené střechy mohou stát venkovní učeb-nou, experimentální či odpočinkovou plochou. 
Nejsledovanějším indikátorem růstu odvětví zelených střech je roční přírůstek nově založených zelených střech, který popisuje vývoj v oboru. Tento ukazatel je vypočítán na základě množství dodaného extenzivního a intenzivního střešního substrátu, který je klíčovou složkou skladby funkční zelené střechy. Na základě zjištěných dat tak je možné vypočítat, že v roce 2020 vzniklo na území České republiky přibližně 312 000 m² nových zelených střech, což představuje zvýšení přírůstku o 21,9 % oproti roku 2019.
Poslední, šestá část se věnuje trendům, výhledům a očekávání vývoje ozeleňování budov. Je patrné, že ozeleňování budov má v ČR rostoucí tendenci. Každoročně stoupá počet nově založených zelených střech i firem v oboru a roste počet firem, které se specializují pouze na segment ozeleňování budov. 
Budoucí vývoj v oboru zelených střech vnímá většina firem pozitivně a v reakci na to zvažují různé kroky k rozšíření svých kompetencí.
Snaha čelit fenoménu městských tepelných ostrovů povede k většímu využívání zeleně v zástavbě na úrovni parteru i na střechách. Na úrovni parteru budou běžné intenzivní zelené střechy, na vyšších střechách se budou uplatňovat extenzivní i intenzivní střechy. Zelené střechy se do budoucna mohou stát nástrojem územního nebo regulačního plánování měst, a mohou být cíleně využívány k propojování městské zelené infrastruktury.

Průzkum vznikl v rámci členství odborné Sekce Zelené střechy  v EFB (European Federation of Green Roof and Living Wall Associations),  která v roce 2019 začala pracovat na společném projektu evropské zprávy o vývoji trhu zelených střech a fasád (Green Market Report), pro který byl použit profesionální průzkum trhu vyvinutý rakouskou inovační laboratoří a spřízněnou asociací GrünStattGrau.

Kontakty: 
Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, 
e-mail: simeckova@szuz.cz, www.zelenestrechy.info, Sledujte nás na Facebooku
Ing. Pavel Dostal, předseda Rady odborné sekce Zelené střechy, vicepresident European Federation of Green Roof and Living Wall Associations (EFB), jednatel GreenVille, zelenestrechy@szuz.cz, +420 607 181 188

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.