prekryti
  1. Domů
  2. Jednotlivé stránky
  3. Novinky

Tisková zpráva ke stažení: TZ Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila [Word]

 

Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila

Brno, 23. srpna 2019: Zelené střechy 2018 – zpráva o trhu


Jako v předchozích letech, i v letošním roce zjišťovala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky. Měření proběhlo na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetačních střech. Celková plocha zrealizovaných zelených střech za rok 2018 v České republice činila přibližně 247 000 m2, což odpovídá 5,5násobku plochy Václavského náměstí, či 9 km dlouhému úseku dálnice nebo 23 fotbalovým hřištím. Oproti roku 2017, kdy přírůstek plochy zelených střech činil 195 000 m², se jedná o meziroční nárůst o více než čtvrtinu. 
 
Extenzivních zelených střech bylo v roce 2018 zrealizováno 194 000 m2 a představovaly tedy 77 % všech vegetačních střech. Intenzivních zelených střech přibylo 53 000 m2, což odpovídá 23 % celku. Tento poměr se ve srovnání s předchozím rokem nezměnil. Hlavními důvody pro větší zastoupení extenzivních zelených střech zůstávají nižší pořizovací náklady, nižší náklady na údržbu a minimální potřeba dodatečné závlahy. 

Kvůli rozšiřování měst ubývá zelených ploch, které přirozeně čistí vzduch, zachytávají srážkovou vodu a zvyšují vlhkost svého okolí. Mnoho staveb tento problém s nedostatkem zeleně řeší střešními zahradami a zelenými střechami, které účinně napomáhají bojovat proti suchu zachytáváním srážkové vody a jejím navracením zpět do okolí pomocí listové plochy zeleně. Od roku 1987 společnost Rašelina, tehdy ještě jako národní podnik, začala jako první v Československu s výrobou střešních substrátů. Objem produkce těchto speciálních substrátů stále roste a s tím i neustálý vývoj nových receptur. Ing. Petra Máslová Dvořáková, Rašelina

Firmy zabývající se realizacemi zelených střech jsou nejčastěji drobní podnikatelé a malé a střední firmy. Mezi výrobci materiálů pro zelené střechy je zastoupena celá škála velikostí firem: drobní specializovaní podnikatelé, malé a středně velké výrobny i nadnárodní dodavatelé ze zahraničí. Obor zelených střech v roce 2018 zaměstnával 390 pracovníků na pracovních pozicích souvisejících s návrhem, přípravou, realizací, údržbou a na pracovních místech u dodavatelů (výroba, prodej, zákaznická podpora, …). Celkový obrat českého odvětví zelených střech v roce 2018 činil 414 mil. Kč, což představuje růst 24,3 % oproti předchozímu roku. Pro srovnání lze uvést, že v témže roce rostla stavební produkce o 8,4 % (ČSÚ, 2019). Odvětví zelených střech tedy rostlo třikrát rychleji.


Rychlý růst oboru vegetačních střech je dán především těmito faktory:


Naše substráty jsou složeny z čistě přírodních materiálů lávy a pemzy, které jsou odolné proti mrazovému zvětrávání a rostliny do nich velmi ochotně koření. Díky více než 30tiletým zkušenostem je Vulkatec důvěryhodným partnerem v oblasti zakládání zelených střech. Speciální výkonné turbolifty s kompresory umožňují elegantní vyfoukání substrátů na střechu i v případě vícepatrových budov.  Zbyněk Slezáček, Vulkatec 


Pozitivní změnou od loňského měření je vývoj ve veřejném sektoru, kdy v roce 2017 připadalo na jednu veřejnou zakázku se zelenou střechou devět zakázek pro soukromého investora. V roce 2018 už byl poměr jen sedm soukromých zakázek na jednu veřejnou. Typickými objekty, na nichž jsou zelené střechy navrhovány, jsou školy, mateřské školky, knihovny, nemocnice, domovy důchodců a další. Veřejný sektor si tak čím dál více uvědomuje svou roli jakožto toho, kdo může jít obyvatelům příkladem v realizaci ekologicky hodnotného opatření. Překážkou v sektoru veřejných zakázek však zůstává složitá administrativa, která v kombinaci se silnou tržní poptávkou vede k odlivu firem směrem k soukromému sektoru, sníženému zájmu o veřejné zakázky a leckdy k neodborné realizaci. 


Myslím, že za poslední roky se zájem ve veřejném sektoru výrazně zvýšil. Přisuzuji to větší informovanosti veřejnosti i trendu doby, kdy se člověk snaží více myslet na ochranu přírody a prostředí, ve kterém vlastně žije. Určitě je to i díky osvětě a podpoře SZÚZ.  Zbyněk Ptáček, BB Com 


Trendy
V nadcházejícím období lze očekávat větší využívání zelených střech pro účely hospodaření s dešťovou vodou na pozemku, které stavebníkovi ukládá zákon. Zelené střechy mohou na povrchu zadržet a vrátit do ovzduší až 99 % srážkové vody, v čemž tkví jejich výhoda oproti jiným způsobům hospodaření s dešťovou vodou. V tomto ohledu nicméně neexistuje jednotná legislativní úprava nebo metodický pokyn, který by usnadnil jednání stavebníka s příslušnými úřady. Jako motivační nástroj pro širší využití zelených střech v komerčním sektoru se pak nabízí snížení poplatku za odvod dešťové vody pro objekty s vegetačními střechami, které je v západních zemích běžné. Tento nástroj je v ČR používán zatím jen místy a nesystematicky.

Se zvýšenou informovaností veřejné správy se bude prohlubovat i podpora zelených střech ve městech. Dotační program v Brně, v jehož rámci je pro zelené střechy alokováno 20 milionů korun, ukazuje jednu z možných cest. Některá další města obdobná opatření připravují.

Nastupujícím trendem je využívání zelených střech jako kompenzačního opatření nejen na území městských brownfieldů. Vegetační střechy tak stavebníkovi mohou umožnit zastavět větší plochu pozemku při navrácení zeleně na střechy budov. Tento postup se již dříve osvědčil při renovaci německých původně vojenských brownfieldů nebo londýnských post-industriálních brownfieldů. Jako v případě hospodaření se srážkovou vodou, i zde je potřeba větší pozornosti a spolupráce veřejné správy.

ZA SPOLUPRÁCI PŘI MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ZELENÝCH STŘECH PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM BB COM S.R.O., AGRO CS, RAŠELINA A.S., VULKATEC RIEBENSAHM GMBH, OPTIGRÜN A SEDUMTOP SOLUTION.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Informační portál https://www.zelenestrechy.info/
Publikace ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH ke stažení
SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU http://www.zelenastrecharoku.cz/ 

KONTAKTY:
Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 33, 602 00 Brno
mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www.szuz.cz

Ing. Pavel Dostal
jednatel GreenVille & vicepresident European Federation of Green Roof and Wall Associations
mail: pavel@greenville.cz, mobil: +420 607 181 188

 


 

Polská Asociace zelených střech pořádá u příležitosti desetiletého výročí svého vzniku ve dnech 19.-21. září ve Wroclavi mezinárodní konferenci, která se bude zabývat současným stavem, problémy a možnostmi tzv. „zelené infrastruktury“ v moderních městech. 

Témata konference:

• Adaptace měst na klimatické změny
• Zeleň v interiérech
• Hospodaření s dešťovou vodou
• Prostorové a estetické aspekty
• Zákony a normy
• Projekty a realizace

Konference je vedena v angličtině.

Více informací na stránkách akce: https://konferencja.psdz.pl/en/conference/
 

 


 

Na níže uvedených stránkách najdete podrobné informace k dotačnímu titulu, který podporuje výstavbu zelených střech na území města Brna.

http://www.ekodotace.brno.cz

Zveme Vás na odbornou konferenci věnovanou zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí.

Co: Konference ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL
Termín konání: 20.6.2019
Místo konání: Ostrava- Dolní Vítkovice, Svět techniky
Termín pro registraci: do 31.5.2019
Vložné:  1 450,-Kč + 21% DPH
               1 050,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, studenti do věku 26 let

Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci. 

Hlavní téma konference: PROČ a JAK podporovat výstavbu zelených střech ve městech.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery. 
Konference a soutěž Zelená střecha roku je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
 

Na závěr vyhlásíme oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2019 

POZVÁNKA s podrobným programem

REGISTRACE, je možné se registrovat nejpozději do 31.5.2019

Vyhlašujeme 6. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

 

Seznamte se prosím se soutěžními pravidly: SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK BYLA PRODLOUŽENA DO 6.5.2019!

Zde si můžete stáhnou přihlášku: PŘIHLÁŠKA [PDF, 215.07 kB] 

Máte zájem o udělení certifikátu kvality pro Vaše dílo? Stáhněte si a vyplňte i přílohu přihlášky: PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 73.18 kB] 

 

Cena veřejnosti
Novinkou letošního ročníku je hlasování veřejnosti. Všechna přihlášení díla budou uveřejněna  na www.zelenastrecharoku.cz a veřejnost bude mít možnost si v termínu od 15. května do 15. června 2019 vybrat svého favorita.

Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 20. června 2019 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“ ve Světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Konferenci pořádáme jako součást Landscape festivalu 2019.

 

PROČ SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

PROČ SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

 

CO PŘINÁŠÍ ÚČAST V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Mediální pozornost
Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Tepelná ochrana budov,Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi. 

Záštitu profesionálů
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image
Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality
Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty
Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

KDO SOUTĚŽ HODNOTÍ?

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. 
Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2019 z řad nezávislých odborníků, a to tyto instituce:

European Federation of Green Roof Associations | EFB
Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
• Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Asociace výrobců minerální izolace 

Francois Lassalle
předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Ing. Vlastimil Rieger
facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

Jana Petrů
s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika - oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Ing. Jiří Šála, CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Má kvalifikaci energetického auditora a zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb. a je zapsán pod číslem 0009 v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, předseda redakční rady odborného časopisu Tepelná ochrana budov, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. Analyzuje možnosti energeticky účinných úprav stávajících budov, včetně kulturně cenných.

Projekt Smart & Green - On the Spot in Visegrad Cities!

Zajímáte se o chytré a zelené technologie ve městech z pohledu veřejné správy, výzkumu, NGO nebo byznysu? V projektu se můžete zúčastnit 4 studijních návštěv v Litoměřicích, Nitře (SK), Budapešti (HU) a Wroclawi (PL), kde se setkáte s místními experty i dalšími účastníky ze souvisejících oborů. Náklady účastníků na projektu jsou hrazeny!

Městské prostředí ve Visegradských zemích se rapidně mění a region zaostává v tom, jakým způsobem čelí výzvám udržitelnosti. Tyto studijní návštěvy mají za cíl prohloubit mezinárodní spolupráci mezi visegrádskými zeměmi a zajistit sdílení znalostí mezi relevantními obory tak, aby se snahy o dosažení pozitivních výsledků v regionu nedublovaly, ale doplňovaly. Studijní návštěvy se zaměří v každé zemi na jeden úspěšný příklad realizace chytrých a zelených inovací.

Jednotlivá místa konání, data a témata návštěv jsou následující:

Projekt je podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizujeme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a Spoločností pre záhradné a krajinnú tvorbu

Více informací najdete na stránkách akce.

 


 

EUGIC 2019

Evropská konference o zelené infrastruktuře ve městech (EUGIC) přivítá 10.-11.4.2019 v Londýně 300-400 účastníků ze sektorů veřejné správy, výzkumu, projekce a designu, neziskových organizací, investorů, ekologů a odborníků z dalších oblastí. Stejně jako minulé ročníky ve Vídni a Budapešti, i Londýn bude zábavnou, interaktivní a užitečnou konferencí pro experty v oblasti zeleně ve městech z celého světa. 

Publikace - Podpora výstavby zelených střech

Jak podporují v evropských státech výstavbu zelených střech se dozvíte z nově vydané publikace Způsoby systémový podpory výstavby zelených střech.

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.  Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech.

Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání zelených střech podporovat, a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiky.

Publikace ke stažení

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Na vyžádání Vám rádi zašleme publikaci i v tištěné podobě. Napište nám na mail zelenestrechy@szuz.cz.

STANDARDY


Zpracovali jsme standardy „Vegetační souvrství zelených střech“, které stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Standardy by měly sloužit jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech.

Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu je akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová zelená úsporám.

Stahujte Standardy

Standardy jsme vydali jako součást projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.