prekryti
  1. Domů
  2. Jednotlivé stránky
  3. Novinky

Tisková zpráva ke stažení  Výsledky soutěže zelená střecha roku 2019 (WORD ke stažení), vydáno 19.6.2019

Soutěž Zelená střecha roku 2019 zná vítěze (Brno, 19. 6. 2019)
Informační embargo do 20.6. 2019 do 18.00 hod

V letošním ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již po šesté vyhlásila odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, soutěžilo dvanáct objektů se zelenými střechami. Od poloviny června bylo možné si fotografie soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Návštěvníci stránky zde získávali také informace o použitých technologi-ích a mohli přidělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku získala Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň. 

Přihlášené zelené střechy hodnotili především odborní porotci, kteří své hodnocení nemohou založit pouze na fotografiích. Ve dnech 28.–29. května 2019 navštívila odborná porota šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci architekto-nického řešení, kvalitu technického řešení zelené střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udr-žitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlá-šeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást zelené in-frastruktury sídel. 


Kategorie Veřejná zelená střecha
První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze, což je nájemní administrativní objekt v prostoru takzvaného Pankráckého pentagonu. Zelená střecha na čty-řicet metrů vysoké budově založené na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků slouží jako pobytový prostor a stala se jedním z důvodů, kterým tato budova nájemce přitahuje. Od počátku projektování byl kladen důraz na striktní umístění technologií mimo prostor střešní zahrady (většina skončila v podzemí budovy). Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, proto se stala „pátou fasádou" budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, neformálním setkáním, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím. 

Druhým místem ocenila porota intenzivní zelenou střechu v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí přiléhající k budovám D a E. Pro investora zde slovo „park" není jen součást slovního spojení "office park", ale skutečné prostředí parku, zahrady a kultivovaného veřejného prostoru. Zelená střecha na podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž poskládaná z jednotlivých ostrovů a příběhů, městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umož-ňujícími posezení ale i aktivní odpočinek. Náměstí je srdcem projektu Campus Science Park i vstupním filtrem do všech kancelářských budov. 

Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrovních, na kterou mají přistup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice.  Porotu oslovilo především celkové architektonické a funkční členění volně přístupné plochy i uzavřená atria před ordinacemi lékařů. Zelená střecha funguje již téměř deset let, což dokazuje její udržitelnost.

Čestné uznání si odnáší přihlašovatelé a tvůrci zelené střechy administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zelená střecha zde spojuje několik základních funkcí – kromě ekologické a odpočinkové také rekreační a estetickou. Zajímavým prvkem je běžecká dráha, která umožňuje nájemníkům aktivní relaxaci. 


Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
První místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě získali tvůrci malé šikmé střechy ve Statenicích. Porota ocenila zejména inovativní využití minerální vlny na šikmé střešní konstrukci s originálním řešením zpomalování odtoku vody. Toto řešení vytváří velice stabilní vegetační vrstvu odolnou proti sesuvu. Po téměř čtyřech letech od založení je na střeše velmi kvalitní vyrovnaný porost především rozchodníků s prokazatelnou životností a dlouhodobou udržitelností.

Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na dvougeneračním rodinném domě s kruhovým půdorysem, umístěným v podhůří Beskyd. Porota ocenila řešení, kdy na vyšší vrstvě substrátu vznikla extenzivní pobytová střecha s rozmanitým bohatým sortimentem, u které lze předpokládat dlouhodobou udržitelnost i bez závlahy, a to s minimálními náklady na péči a údržbu. Střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny a pokud beskydské počasí dovolí, využívá se i k občasnému pobytu, proto jsou v ploše osazeny nášlapy a vytvořeny pobytové plochy.   

Třetím místem v kategorii Zelená střecha na rodinném domě ocenili porotci intenzivně řešenou terasu u soukromého bytu ve druhém patře historického domu se zdravotnickým zařízením v Praze u Orionky. Na minimálním prostoru terasy vznikl odpočinkový prostor, který kromě míst k posezení nabízí i pohled na mini jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy uprostřed velkoměsta. 

Velmi zdařilé bylo i přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, která byla původně nehostinnou pouští betonových dlaždic, zábradlí a plechového obkladu fasády. I přes omezené možnosti statického zatížení se autorům projektu a realizační firmě podařilo proměnit prostor v místo lákající k pobytu. Vegetace se na střechu dostala nakonec dvěma způsoby  trvalky a stromy v nádobách a výsadby rozchodníků s trvalkami místo vyjmutých dlaždic. Dílo bylo oceněno čestným uznáním.


Zájem o zelené střechy stoupá
Soutěž Zelená střecha roku 2019 potvrdila, že zájem investorů a veřejnosti o zelené střechy stoupá a zvyšuje se i kvalita realizovaných zelených střech. Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo. 

Výsledky:
Kategorie Veřejná zelená střecha
1. místo: Main Point Pankrác
Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Autoři projektu: generální projektant: DAM architekti s.r.o. (Petr Burian, Jiří Hejda, Robin Müller) projekt zeleně: TERRA FLORIDA v.o.s. (Radka Šimková, Lucie Vogelová)
Investor: Main Point Pankrác a.s.
Zhotovitelé: generální dodavatel: PSJ a.s.
Botanica - zahradnická firma - dodávka substrátu a provádění výsadeb
Výměra: 2 770 m², Realizace: 2016–2018

2. místo: Intenzivní zelená střecha na Campus Science Park  budova D a E
Přihlašovatel: Gabriel s.r.o.
Investor: Hinton, a.s.
Autoři projektu: A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Další zhotovitelé: Lentus agilis  vodní prvek, Závlaháři s.r.o. - AZS, J.I.H. sportovní stavby   spor-tovní povrch
Plocha: 1 194 m2, Realizace: 2018
3. místo: Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň 
Přihlašovatel: Fakultní nemocnice Plzeň
Autoři projektu: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PROJEKT)
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Generální dodavatel: SKANSKA a. s.
Plocha: 5 600 m²
Realizace: 2008–2010

Čestné uznání
za inovativní využití zelené střechy pro umístění běžecké dráhy
Zelená střecha administrativní budovy Visionary
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Zhotovitel: generální dodavatel: SKANSKA a. s.
Další zhotovitelé: střešní skladba: Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., 
osázení zeleně: LandScapePro s.r.o.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
1. místo: Šikmá zelená střecha na rodinném domě
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r.o.
Autoři projektu: Bc. Josef Vokál – ACRE, spol. s r.o.
Realizace: červen 2016 
Plocha: 21 m2
2. místo: Zelená střecha na rodinném domě v podhůří Beskyd
Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.
Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o.
Realizace: 2018
Plocha: 1 000 m²

3. místo Pobytová terasa s intenzivní zelení v nádobách
Autoři projektu: Ing. Tereza Kvítková, Vít Beran DiS. (Kvítková Beran zahradní architekti)
Zhotovitel: Jaromír Nigrin
Další zhotovitelé: Václav Žák – dřevostavby (dřevěné pláště nádob), František Švancar (keramické nádoby), Petr Novák WELDPON (plastové vložky nádob)
Výměra: 50 m²
Realizace: 2018


Čestné uznání
za technologicky náročnou přeměnu vydlážděné terasy v příjemný obytný prostor se zelení 
Pobytová polointenzivní střešní zahrada na terase bytového domu v Praze 
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.

Odborná porota 
Díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy z nezávislých odborníků nominovaných těmito institucemi: 
Nominace: Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Jana Petrů, s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Nominace: Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Ing. Samuel Burian, autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika – oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrho-vání, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Nominace: Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Ing. Jiří Šála, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. 

Nominace: Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
Ing. Vlastimil Rieger, facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenerge-tické stavby.

Nominace European Federation of Green Roof Associations | EFB
Francois Lassalle, předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Nominace Asociace výrobců minerální izolace
Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.


Kontakt, fotografie na vyžádání:
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., www.szuz.cz 
Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ, Tel.: +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz

Na níže uvedených stránkách najdete podrobné informace k dotačnímu titulu, který podporuje výstavbu zelených střech na území města Brna.

http://www.ekodotace.brno.cz

Zveme Vás na odbornou konferenci věnovanou zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí.

Co: Konference ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL
Termín konání: 20.6.2019
Místo konání: Ostrava- Dolní Vítkovice, Svět techniky
Termín pro registraci: do 31.5.2019
Vložné:  1 450,-Kč + 21% DPH
               1 050,-Kč + 21% DPH členové SZÚZ, studenti do věku 26 let

Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci. 

Hlavní téma konference: PROČ a JAK podporovat výstavbu zelených střech ve městech.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery. 
Konference a soutěž Zelená střecha roku je součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel podporovaného Ministerstvem životního prostředí.
 

Na závěr vyhlásíme oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2019 

POZVÁNKA s podrobným programem

REGISTRACE, je možné se registrovat nejpozději do 31.5.2019

Vyhlašujeme 6. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

 

Seznamte se prosím se soutěžními pravidly: SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK BYLA PRODLOUŽENA DO 6.5.2019!

Zde si můžete stáhnou přihlášku: PŘIHLÁŠKA [PDF, 215.07 kB] 

Máte zájem o udělení certifikátu kvality pro Vaše dílo? Stáhněte si a vyplňte i přílohu přihlášky: PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 73.18 kB] 

 

Cena veřejnosti
Novinkou letošního ročníku je hlasování veřejnosti. Všechna přihlášení díla budou uveřejněna  na www.zelenastrecharoku.cz a veřejnost bude mít možnost si v termínu od 15. května do 15. června 2019 vybrat svého favorita.

Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 20. června 2019 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“ ve Světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Konferenci pořádáme jako součást Landscape festivalu 2019.

 

PROČ SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

PROČ SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

 

CO PŘINÁŠÍ ÚČAST V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Mediální pozornost
Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Tepelná ochrana budov,Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi. 

Záštitu profesionálů
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image
Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality
Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty
Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

KDO SOUTĚŽ HODNOTÍ?

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. 
Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2019 z řad nezávislých odborníků, a to tyto instituce:

European Federation of Green Roof Associations | EFB
Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
• Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Asociace výrobců minerální izolace 

Francois Lassalle
předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Ing. Vlastimil Rieger
facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

Jana Petrů
s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika - oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Ing. Jiří Šála, CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Má kvalifikaci energetického auditora a zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb. a je zapsán pod číslem 0009 v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, předseda redakční rady odborného časopisu Tepelná ochrana budov, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. Analyzuje možnosti energeticky účinných úprav stávajících budov, včetně kulturně cenných.

Projekt Smart & Green - On the Spot in Visegrad Cities!

Zajímáte se o chytré a zelené technologie ve městech z pohledu veřejné správy, výzkumu, NGO nebo byznysu? V projektu se můžete zúčastnit 4 studijních návštěv v Litoměřicích, Nitře (SK), Budapešti (HU) a Wroclawi (PL), kde se setkáte s místními experty i dalšími účastníky ze souvisejících oborů. Náklady účastníků na projektu jsou hrazeny!

Městské prostředí ve Visegradských zemích se rapidně mění a region zaostává v tom, jakým způsobem čelí výzvám udržitelnosti. Tyto studijní návštěvy mají za cíl prohloubit mezinárodní spolupráci mezi visegrádskými zeměmi a zajistit sdílení znalostí mezi relevantními obory tak, aby se snahy o dosažení pozitivních výsledků v regionu nedublovaly, ale doplňovaly. Studijní návštěvy se zaměří v každé zemi na jeden úspěšný příklad realizace chytrých a zelených inovací.

Jednotlivá místa konání, data a témata návštěv jsou následující:

Projekt je podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizujeme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a Spoločností pre záhradné a krajinnú tvorbu

Více informací najdete na stránkách akce.

 


 

EUGIC 2019

Evropská konference o zelené infrastruktuře ve městech (EUGIC) přivítá 10.-11.4.2019 v Londýně 300-400 účastníků ze sektorů veřejné správy, výzkumu, projekce a designu, neziskových organizací, investorů, ekologů a odborníků z dalších oblastí. Stejně jako minulé ročníky ve Vídni a Budapešti, i Londýn bude zábavnou, interaktivní a užitečnou konferencí pro experty v oblasti zeleně ve městech z celého světa. 

Publikace - Podpora výstavby zelených střech

Jak podporují v evropských státech výstavbu zelených střech se dozvíte z nově vydané publikace Způsoby systémový podpory výstavby zelených střech.

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.  Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech.

Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání zelených střech podporovat, a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiky.

Publikace ke stažení

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Na vyžádání Vám rádi zašleme publikaci i v tištěné podobě. Napište nám na mail zelenestrechy@szuz.cz.

STANDARDY


Zpracovali jsme standardy „Vegetační souvrství zelených střech“, které stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Standardy by měly sloužit jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech.

Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu je akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová zelená úsporám.

Stahujte Standardy

Standardy jsme vydali jako součást projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.